Publications

Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Liping Wang  [Clear All Filters]
2013
Hong, Tianzhen, Hung-Wen Lin, Wen-Kuei Chang, Liping Wang, William J. N. Turner, Da Yan, Dandan Zhu, Xin Zhou, Chuang Wang, Chen Peng et al. Building Performance Simulation., 2013.
Wang, Liping, and Tianzhen Hong. "Modeling and Simulation of HVAC Faulty Operations and Performance Degradation due to Maintenance Issues." In ASim 2012 - 1st Asia conference of International Building Performance Simulation Association., 2013.