Publications

Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Jingjing Zhang  [Clear All Filters]
Conference Paper
Khanna, Nina, David Fridley, Nan Zhou, Nihan Karali, Jingjing Zhang, and Wei Feng. "China’s Trajectories beyond Efficiency: CO2 Implications of Maximizing Electrification and Renewable Resources through 2050." In ECEEE Summer Study 2017. Presqu'ile Giens, Hyeres France, 2017. Presqu'ile Giens, Hyeres France, 2017.
Conference Proceedings
Yang, Li, Min Hu, Jingjing Zhang, Stephanie A. Siehr, David Fridley, Nina Khanna, Nan Zhou, Shuang Li, Lingyan Chen, Ang Li et al. 2015 China Green Low-Carbon City scorecard In ECEEE Summer Study 2017. Presqu’ile de Giens, Hyeres, France, 2017.