Publications

X Author: Yinan Li

2015

Wu, Yong, Jing Huo, Yisheng Liu, Yinan Li, Kexi Xu, Nan Zhou, and Wei Feng."Research on an Energy-Efficiency Improvement Roadmap for Commercial Buildings in China."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).