Publications: CEG: Buildings

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Zhou, Nan, Wei Feng, Nina Khanna, Lixuan Hong, David Fridley, and Ellen M. Franconi."Transformative Pathway for Chinese Buildings by 2050."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).
Hou, Jing, Yisheng Liu, Yong Wu, Wei Feng, and Nan Zhou."Comparative Study of Commercial Building Energy-Efficiency Retrofit Policies in Four Pilot Cities in China."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).
Wu, Yong, Jing Huo, Yisheng Liu, Yinan Li, Kexi Xu, Nan Zhou, and Wei Feng."Research on an Energy-Efficiency Improvement Roadmap for Commercial Buildings in China."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).