China Energy

2020

2019

Kahrl, Fredrich, Jiang Lin, Xu Liu, and Junfeng Hu. Sunsetting coal power in China., 2019.

2018

2017

2016

Ohshita, Stephanie, Cecilia Fino-Chen, Lixuan Hong, and Nina Khanna. BEST Cities: Software User Guide. Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2016.
Lin, Jiang, Gang He, and Alexandria Yuan. "Economic Rebalancing and Electricity Demand in China." The Electricity Journal 29, no. 3 (2016): 48-54.

2015

Wu, Yong, Jing Huo, Yisheng Liu, Yinan Li, Kexi Xu, Nan Zhou, and Wei Feng. "Research on an Energy-Efficiency Improvement Roadmap for Commercial Buildings in China." In European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015., 2015.
Zhou, Nan, Wei Feng, Nina Khanna, Lixuan Hong, David Fridley, and Ellen M. Franconi. "Transformative Pathway for Chinese Buildings by 2050." In European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015., 2015.

Pages